2018 in beeld
(en in de buurt)

loading...

70000

vragenlijsten
klanttevredenheidsonderzoek

49

CJG-locaties

671

professionals

14 gemeenten, 49 locaties, 260.946 kinderen

Met 671 professionals doen wij er alles aan om de kinderen in ons werkgebied gezond en veilig te laten opgroeien. Wij hebben alle kinderen in beeld en organiseren de best beschikbare en passende hulp in de buurt van het gezin. Met 49 locaties is er altijd een CJG in de buurt!

CJG Next: niet iedereen heeft hetzelfde nodig

Om ons basispakket gedifferentieerd en gepersonaliseerd aan te kunnen gaan bieden, en zo optimaal te kunnen aansluiten op de wensen en behoeften van de kinderen en ouders binnen ons werkgebied, startten wij het programma CJG Next. We vergroten de autonomie van onze professionals, doordat we een minimaal kader vaststellen waaraan verantwoorde JGZ moet voldoen. Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd om nog meer aan te sluiten bij de lokale situatie, en zijn wij door CJG Next beter in staat snel in te spelen op trends en ontwikkelingen in de maatschappij en op technologische mogelijkheden.

Hoogleraar Hein Raat over signaleren en taxeren

Hein Raat, hoogleraar jeugdgezondheidszorg aan het Erasmus MC: ‘Als onderdeel van het brede programma CJG Next ontwikkelt CJG Rijnmond een verbeterde signalerings- en taxatiemethodiek. Het doel ervan is dat professionals samen met ouders/jeugdige in kaart brengen hoe het met de jeugdige en het gezin gaat en wat er eventueel nodig is aan ondersteuning en begeleiding. […] Ik waardeer de benadering van ‘co-creatie’ die het CJG Rijnmond toepast. De doorontwikkeling van de methodiek vraagt om samenwerking. Samenwerking tussen CJG-professionals, beleidsadviseurs, onderzoekers, netwerkpartners, maar ook met ouders en jeugdigen. Ik hoop dat betrokkenen binnen en buiten de regio, van ouder en jongere tot superspecialist, CJG Rijnmond willen helpen met reacties, ervaringen en adviezen. Het doel dat we samen hebben is om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien.’

Gelaagde opvoedondersteuning,
goed resultaat

Wij bieden kortdurende pedagogische ondersteuning bij opvoed- en opgroeivraagstukken. Dankzij de brede pedagogische expertise van onze jeugdverpleegkundigen, pedagogen en orthopedagogen, is onze opvoedondersteuning gelaagd: de verschillende expertises worden complementair aan elkaar ingezet. Hoe goed dit werkt, toont deze ervaring.

Peuter Semmy heeft pittige driftbuien, waarbij hij met zijn hoofd bonkt. ‘Ik maakte me zorgen’, vertelt zijn moeder Marissa. ‘En omdat ik niet wil dat Semmy zichzelf bezeert, gaf ik vaak toe.’ De jeugdverpleegkundige meldt Semmy en zijn moeder aan bij de pedagoog. Deze ziet Semmy als een ondernemende en slimme peuter. Ze herkent het beeld dat de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van hem hebben, maar ze merkt ook dat zijn moeder het moeilijk vindt om de adviezen die ze heeft gekregen in de praktijk te brengen. In overleg met Marissa kijkt de orthopedagoog daarom mee. Deze observeert Semmy thuis en op het kinderdagverblijf. De orthopedagoog constateert dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Er volgen adviezen, zodat Semmy zowel thuis als op het kinderdagverblijf voldoende wordt uitgedaagd.

Doordat in dit vroege stadium kon worden ingegrepen, kreeg Semmy snel aangeboden wat hij nodig had en werden ernstigere gedragsproblemen of een verkeerde diagnose voorkomen. Marissa: ‘Nu wordt Semmy meer uitgedaagd, zit hij goed in zijn vel en gaat het veel beter met de driftbuien!’

20%

van de kinderen in
Nederland groeit niet
gezond en veilig op

JGZ Preventieagenda

80% van de kinderen in Nederland groeit gezond en veilig op. Het gaat dus goed met de Nederlandse jeugd, maar helaas niet met alle kinderen. Om de gezondheid en ontwikkelingskansen van alle kinderen te bevorderen, is de JGZ Preventieagenda ontwikkeld.

Via de pijlers hechting, ouderschap, weerbaarheid en gezondheid wordt ingezet op de maatschappelijke uitdagingen die een bedreiging kunnen zijn voor kinderen. Hierbij wordt samengewerkt met jeugdigen en ouders én met partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Initiatiefnemers van de Preventieagenda zijn NCJ, Actiz en GGD GHOR.

In deze animatie worden de uitgangspunten samengevat en de factsheet biedt cijfers en achtergrondinformatie.

De eerste 1000 dagen van een kind

Ieder kind verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen zijn daarvoor cruciaal. De jeugdgezondheidszorg, gemeenten, partijen uit de geboortezorg en minister Hugo de Jonge slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden. Lees meer

Actieplan Aanpak Armoede

In juni ondertekenden wij het Actieplan Kinderarmoede van het NCJ. De bedoeling is een alliantie in het leven te roepen van private en publieke partijen die een bijdrage leveren aan het terugdringen van kinderarmoede. Door dingen echt anders te gaan doen. Dit (landelijk) initiatief is van Hans Christiaanse, accounthouder programmabureau Alles Is Gezondheid. Meer informatie hierover staat op de website allesisgezondheid.nl. In verschillende gebieden, onder meer in Prins Alexander en Delfshaven, sluiten professionals vanuit het CJG aan bij netwerken, platforms of werkgroepen over armoede om de verbindingen te leggen.

Vaccinatiealliantie van Blokhuis

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) kondige vorig jaar een reeks maatregelen aan die de dalende vaccinatiegraad in ons land een halt toe moet roepen. Eind november werd de Vaccinatiealliantie gelanceerd, waarin alle betrokken partijen (ouders, artsen, verpleegkundigen, deskundigen, etc.) hun krachten bundelen om het belang van vaccinaties op allerlei manieren duidelijker en zichtbaarder te maken. Aan onjuiste informatie over vaccinaties zal – bijvoorbeeld op sociale media - actief weerwoord worden geboden, zo kondigt Blokhuis aan. Meer informatie

3

Ambassadeurs

Esther Spans, Minke Vellinga en Esther van ‘t Hoff zijn de 3 ambassadeurs van CJG Rijnmond. Deze jeugdverpleegkundigen zijn ieder op hun eigen wijze het visitekaartje van onze organisatie, online én offline. In 2018 publiceerden Esther en Minke 8 vlogs, waarin zij in gesprek gaan met tal van bekende en minder bekende mensen over de jeugdgezondheidszorg. In januari trokken zij de nieuwbakken Rotterdamse wethouder Sven de Langen voor hun camera, die behoorlijk onder de indruk was van de PR van beide ambassadeurs.

300451

contactmomenten

Innovatie staat bij ons hoog op de agenda

Niet elke verandering, verbetering of aanpassing, of elk briljant idee, is een innovatie. Innovatieve producten of diensten bieden meer waarde dan dat wat er al was.

Platform 51

CJG Rijnmond heeft met Platform 51 een innovatiebeweging in gang gezet, want de innovatie in de JGZ moet sneller en beter. Het platform organiseert en verbindt daarom veranderinitiatieven voor de jeugdgezondheidszorg. Dit gebeurt onder andere door in gesprek te zijn met professionals, ouders en kinderen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse inspiratiesessie, op 28 juni 2018 in diergaarde Blijdorp.

Innovatieve JGZ in CJG Centrum

Als ouder zelf je kind meten en wegen, een digitale ogentest doen en tablets gebruiken voor de nieuwste informatie; dit is nog maar een kleine greep uit (technologische) ontwikkelingen die doorgevoerd gaan worden op onze nieuwe centrumlocatie in de Rotterdamse Centrale Bibliotheek. Op deze gastvrije ontmoetingsplek kun je – ook als jongere – gemakkelijk in gesprek gaan met een jeugdarts, jeugdverpleegkundige of pedagoog. Mét maar ook zonder afspraak. Het is in samenwerking met Platform 51, TNO en andere organisaties. CJG Centrum opent medio 2019 haar deuren.

1355

volgers Twitter

82,6%

haalde de
MenACWY-prik

Nieuw in 2018: vaccinatie tegen meningokokken A, C, W en Y

Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voeren wij het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uit. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk. Hoe meer mensen in een populatie zijn ingeënt, hoe beter ook de kwetsbare mensen in die groep, zoals baby’s, zijn beschermd. Bij een hoge vaccinatiegraad krijgt de ziekte dankzij groepsimmuniteit geen kans zich te verspreiden. Net als in voorgaande jaren liggen de gemiddelde vaccinatiepercentages binnen ons verzorgingsgebied boven de 90%, met uitzondering van de HPV-vaccinatie.

Nieuw in 2018 waren de speciale vaccinatiedagen tegen meningokokken A, C, W en Y, voor tieners geboren tussen 01-05-2004 en 31-12-2004. Het RIVM startte hiervoor een campagne onder de titel deelditnietmetjevrienden.nl. Zelf communiceren we over alle vaccinaties voor kinderen van 9 jaar en ouder via de website eenprikzogepiept.nl. Tijdens een van onze vaccinatiedagen maakte het AD een video. Bekijk de video

35000

paginabezoeken
website

Werken bij CJG Rijnmond

Wij hadden in 2018 in totaal 110 vacatures, waarvan 45 voor jeugdverpleegkundigen en 23 voor jeugdartsen. Het is een uitdaging om geschoolde en ervaren JGZ-professionals te vinden. Onze arbeidsmarktcampagne helpt ons daarbij. Bekijk al onze vacatures

Verslag van het bestuur en jaarrekening

Wie meer de diepte in wil, kan verder lezen in ons verslag van het bestuur en de jaarrekening. Daarin staan onder meer informatie over onze organisatie, uitwerking van onze resultaten en ontwikkelingen, en het verslag van de raad van toezicht. Aan de hand van landelijke ontwikkelingen, via CJG-programma’s, activiteiten en kengetallen leidt het bestuur de jaarrekening 2018 in.

Privacy, gegevensuitwisseling en samenwerking

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van toepassing werd, heeft voor ons grote gevolgen. Naast dat we onze werkprocessen onder de loep namen en waar nodig aanpasten, een nieuw privacystatement ontwikkelden en aan de slag gingen met updaten van ons privacyreglement, deden we er in 2018 alles aan om de gegevens te blijven krijgen die noodzakelijk zijn om onze jeugdgezondheidzorg goed uit te voeren. De potentieel hoge boetes in de nieuwe wetgeving zorgden ervoor dat organisaties, ook veel scholen waarmee wij samenwerken, terughoudend zijn geworden in het delen van persoonsgegevens.

Speciaal voor scholen ontwikkelde CJG Rijnmond twee factsheets, zodat leerkrachten, zorgcoördinatoren en directieleden aan het begin van het nieuwe schooljaar in één oogopslag kunnen zien wat voor hen belangrijk is om te weten over de veranderde werkwijzen rondom de AVG.

Factsheet AVG Basisonderwijs

Factsheet AVG Voortgezet onderwijs

Tijdige jongerenzorg door digitaal gezondheidsonderzoek

In klas 3 van het voortgezet onderwijs werken wij met de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid, zodat jongeren op de juiste tijd zorg ontvangen. GGD Amsterdam maakte onderstaande introductiefilm erover.


Wij hadden de intentie het digitale gezondheidsonderzoek in 2018 ook in de brugklas in te voeren. De nieuwe AVG bemoeilijkte dit echter: de klassenlijsten die wij nodig hebben om Jij en je gezondheid te kunnen uitvoeren zoals wij gewend zijn, krijgen wij niet meer als vanzelfsprekend. Daarom zijn wij vanuit CJG Next gestart met het ontwikkelen van een alternatief basisaanbod voor de doelgroep 12+. Hierbij streven wij naar een postcodegerichte aanpak en staat kwaliteit van dienstverlening (screening, monitoring en vroegsignalering) bovenaan.

PATS, integrale interventie tegen schoolverzuim

Schoolverzuim is in onze regio een groot probleem. Daarom namen wij het voortouw een integrale interventie te ontwikkelen. Dit werd PATS: Preventieve Aanpak Terugdringen Schoolverzuim, een gestructureerde aanpak van signaleren, bereiken, adviseren en begeleiden van een ziekgemelde leerling. Meerdere partijen zoals het CJG, school, schoolmaatschappelijk werk en leerplicht werken hierin intensief samen met als doel:

  • Tijdige hulp en ondersteuning van de (structureel) ziekgemelde leerling.
  • Een afname van school(ziekte)verzuim.
  • Een verbeterde samenwerking in het ondersteuningsteam; partijen weten elkaar snel te vinden.

Daarnaast draagt PATS bij aan:

  • Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en/of verschuiving naar een andere school, tenzij dit echt meer passend is.
  • Creëren van neerwaartse druk, doordat onnodige tweedelijnszorg wordt voorkomen.

In schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met een pilot op het voortgezet onderwijs. Scholen in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam doen hieraan mee.

Moeders Informeren Moeders (MIM) Vlaardingen bestaat 15 jaar

Het sociale netwerk van MIM in Vlaardingen vierde in 2018 zijn 15-jarig bestaan. Coördinator Marianne Schipper vertelt: ‘MIM is bedoeld om het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en het sociale netwerk van moeders te versterken. Het helpt moeders op zichzelf te vertrouwen en naar zichzelf te luisteren.’ Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) ontwikkelde onderstaande voorlichtingsfilm over MIM.

De kracht van Ouders in actie

Iedere ouder heeft vragen over de opvoeding. Doe ik het wel goed? Wat is normaal? Hoe gaan anderen hiermee om? Ouders die regelmatig met andere ouders praten over de opvoeding hebben minder last van spanning, zo is gebleken. Daarom brengen wij ouders bij elkaar via Ouders in actie, een groep enthousiaste, speciaal getrainde ouders in verschillende wijken van Rotterdam die onder leiding staan van projectleiders uit onze organisatie. Afgelopen jaar werden 4 nieuwe groepen Ouders in actie getraind. Zij brengen andere vaders en moeders bij elkaar om te praten over de opvoeding van hun kinderen.

Op centrumvoorjeugdengezin.nl/oudersinactie/ staat meer informatie. Ook publiceerden wij er een video: De kracht van Ouders in actie.

Veilig

Het belang van het kind staat voorop Ieder jaar worden ruim 119.000 kinderen verwaarloosd of mishandeld in Nederland. Dat is gemiddeld één kind per klas. Onveilige opvoed- en opgroeisituaties hebben grote gevolgen voor kinderen. 'Er kan een spanningsveld zijn tussen het vrijwillig kader JGZ en de eigen verantwoordelijkheid van ouders, versus het belang van het kind en het waarborgen van veilig opgroeien', vertelt adviseur kindveiligheid Anne-Marie van Wingerden. 'Ons handelen baseren wij op het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit betekent dat voor onze professionals het belang van het kind en het waarborgen van veilig opgroeien altijd voorop staat.'

Bij het veilig opgroeien van kinderen tot 18 jaar hebben wij een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2018 bereidden wij ons voor op de aanpassing van de meldcode per 1 januari 2019. Om onze JGZ-professionals te ondersteunen bij het bevorderen en borgen van een gezonde en veilige ontwikkeling van de kinderen, stelden wij in het eerste half jaar van 2018 de visie Veilig op. Omdat wij niet alleen staan in het bevorderen en borgen van een gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen, zoeken we de samenwerking op met gemeenten en ketenpartners. Gezamenlijk kijken we hoe de keten geoptimaliseerd kan worden, in het belang van (de veiligheid van) het kind.

889

deelnemers
Puberchallenge

7,5

rapportcijfer
klanttevredenheid

Onze klant in de regie

Na uitgebreid klantonderzoek, analyse van de markt en onderzoek naar trends op het gebied van klantcommunicatie, stelden wij dit jaar onze visie op klantcommunicatie vast. Ons uitgangspunt: de juiste boodschap aan de juiste persoon, in de juiste vorm en op de juiste tijd. Benieuwd naar het verhaal achter onze visie? Bekijk de animatie.

Contact op de manier die jij prettig vindt

Niet alleen ontwikkelden wij een visie op klantcommunicatie en -interactie, ook gaven wij ons contactcentrum de nieuwe naam Service & Contact en breidden we de mogelijkheden uit om met ons in contact te komen. Welke manier vind jij prettig? Alle contactmogelijkheden staan op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact.

Persoonlijk en laagdrempelig: de professionals van Service & Contact denken graag met iedereen mee!

Opbouwende feedback in klanttevredenheidsonderzoek

Doorlopend onderzoeken wij hoe klanten onze dienstverlening ervaren, onderverdeeld in de thema’s bejegening, deskundigheid en bereikbaarheid. Het doel: onze dienstverlening steeds beter maken.

Klanten waarderen onze dienstverlening en geven opbouwende feedback. Als gemiddeld rapportcijfer kregen we in 2018 een 7,5. Een greep uit de reacties:

  • ‘Je wordt altijd goed geholpen en het CJG is tegenwoordig op allerlei manieren te bereiken als ik een vraag heb en niet naar het inloopspreekuur kan. Vragen worden serieus genomen en kundig beantwoord.’
  • ‘Ik vind dat het CJG goed bereikbaar is, op verschillende manieren. Alleen vind ik de afspraakmogelijkheden niet flexibel genoeg.’

Samen goed voorbereid op het ouderschap

In Nederland bestond het nog niet: een cursus die aanstaande ouders voorbereidt op het ouderschap en hun samenwerkingsrelatie versterkt. Daarom startten wij in 2018 de pilot Ouderteam.nu, een programma waarvan de positieve effecten in Amerika al zijn bewezen:

  • Bij ouders: stress en angst verminderen, welzijn verbetert, meer sensitiviteit en warmte in de opvoeding, positieve samenwerkingsrelatie versterkt.
  • Bij kinderen: slaapgedrag verbetert, minder gedragsproblemen, welzijn verbetert en de sociale en emotionele ontwikkeling versterkt.

Hogeschool Leiden, waarmee wij samenwerken, ontwikkelde dit filmpje over Ouderteam.nu

Het CJG doet meer dan meten, wegen en prikken

Lisette Jerkovic van Kleine Rotterdammer kent na een ingrijpende gebeurtenis het CJG als geen ander. Haar baby van 7 maanden oud leek ineens te stoppen met ademen en werd in een ambulance met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht, zijn ‘grote’ broer van 3 jaar oud thuis achterlatend. Ze schreef er een blog over: Niet alleen maar meten, wegen en prikken. Lisette: ‘Het CJG heeft een belangrijk aandeel gehad in de verwerking van zowel mij als mijn zoon.’

Intensieve samenwerking leidt tot juiste inzet van expertise

Een intensievere en structurele samenwerking tussen de huisarts en de JGZ levert een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het jeugdstelsel. In Rotterdam startten wij de pilot jeugdconsulent, waarbij onze jeugdverpleegkundige een wekelijks spreekuur aanbiedt in de huisartsenpraktijk. Met haar expertise biedt zij gezinnen begeleiding met een normaliserend karakter. Daar waar preventieve ondersteuning voldoende is, wordt het opgepakt vanuit onze organisatie. Waar hulpverlening nodig is, leiden wij toe naar het wijkteam of de jeugd-GGZ. Op deze wijze werken we aan een optimale inzet van preventie door een effectief functionerend jeugdstelsel: huisarts, wijkteam en CJG weten elkaar goed te vinden en zetten elkaars expertise op de juiste wijze in.

Zo ziet de werkweek van onze professionals eruit

Om te laten zien welke functies er zijn er binnen het CJG, hoe de werkweek van al die verschillende professionals eruit ziet en met wie zij samenwerken, maakten we een vlogreeks: De week van… Wat doet bijvoorbeeld een jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistent? Of een projectleider, CJG-manager of HR-adviseur? Doktersassistent Mary Thomassen vertelt over haar inzet bij Het Kleine Heldenhuis, waar alle gezinnen met een prematuur na ontslag uit het ziekenhuis worden ontvangen voor het nazorgtraject.

14

gemeenten

Beleidsadvies op maat voor gemeenten

In hoeverre spelen onder jongeren in ons werkgebied de thema’s gamen, slapen en eenzaamheid? De afdeling Beleid & Expertise onderzocht het. In de Week tegen Eenzaamheid 2018 ontvingen de 14 gemeentes waarvoor wij de jeugdgezondheidszorg uitvoeren hun onafhankelijke beleidsadvies hierover, afgestemd op de lokale situatie. Eerder dat jaar verscheen de beleidsadviesnota School(ziekte)verzuim. Beleidsadviseur van Nissewaard, Veronica Essers, vertelt aan Minke Vellinga waarom de onafhankelijke signalen van het CJG zo belangrijk zijn voor de gemeente ‘om de juiste dingen in te kunnen zetten’.

‘Dienstverlening CJG van grote waarde voor ouders’

Zo kopte het Barendrechts Dagblad op 29 november 2018, na een kennismakingsbezoek van wethouder Reshma Roopram aan de CJG-locatie. Enthousiast vertelde zij in het artikel over haar bezoek, de ondersteuning die jonge ouders vaak goed kunnen gebruiken én de adviezen die ook voor de gemeente zeer waardevol zijn. Roopram is naast haar wethouderschap van de BAR-gemeenten, ook voorzitter van de raad voor het publiek belang. En dus een ware ambassadeur voor de de jeugdgezondheidszorg. Lees hier het hele interview

Blijf op de hoogte!

CJG Rijnmond publiceert maandelijks een digitale Nieuwsbrief voor samenwerkingspartners, stakeholders en professionals. In iedere uitgave staan in één oogopslag actuele informatie over de jeugdgezondheidzorg, bijzondere pilots en projecten, flitsende vlogs en andere nieuwswaardigheden. Vorig jaar hadden we 633 abonnees. Nog geen gratis abonnement? Ga dan naar onze website!

260946

kinderen

97,5%

bereikte kinderen
0 - 4 jaar

96,5%

bereikte kinderen
4 - 18 jaar

Bij het CJG telt elk kind mee

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren én professionals terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Wij weten als geen ander dat het grootbrengen van een kind soms een uitdaging is en wel eens vragen met zich meebrengt.

We werken nauw samen met bijvoorbeeld de gemeenten in ons werkgebied, scholen en lokale hulpinitiatieven. Samen met hen en alle ouders/verzorgers maken we graag mogelijk dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien!

Contactmomenten

Om kinderen goed in beeld te hebben, hun ontwikkeling te volgen en afwijkingen tijdig te kunnen signaleren, voert het Centrum voor Jeugd en Gezin periodieke contactmomenten uit. Uitgangspunt hiervoor is de ontwikkeling van een gezond kind van 0 tot 18 jaar. De leeftijdsmomenten vormen gezamenlijk het individueel basisaanbod: 15 contactmomenten van 0 tot 18 jaar die iedere jeugdige - ongeacht zijn situatie – aangeboden krijgt.

Jongerenplatform JouwGGD.nl

Jongeren maken vanaf hun 12e jaar geestelijk en lichamelijk grote ontwikkelingen door. Ze hebben daarom veel vragen, en behoefte aan informatie en een luisterend oor. Niet alleen van hun omgeving, ook van experts zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Daarvoor is het jongerenplatform JouwGGD.nl

125000

telefoontjes naar
Service & Contact

5000

e-mails
ontvangen